Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2006


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Veeteede Ameti Teataja 2006; nr 1

 

-        Patareisadama sadamapassi kinnitamine (MKM 27.09.2005 nr 115)

-        Mereteenistuse seadus (terviktekst)

-        Teede- ja sideministri 6. detsembri 2000. a määruse nr 106 «Nõuded kemikaali hoiukohale, peale-, maha- ja ümberlaadimiskohale ning teistele kemikaali käitlemiseks vajalikele ehitistele sadamas, autoterminalis, raudteejaamas ja lennujaamas» ning teede- ja sideministri 26. jaanuari 1998. a määruse nr 4 «Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine» muutmine (MKM 13.10.2005 nr 121)

-        Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad (MKM 28.11.2002 nr 15 terviktekst) 

-        Reisilaevade ning 20-se ja suurema kogumahutavusega laevade miinimumkoos­seisu määramise nõuded (MKM 12.12.2002 nr 36 terviktekst) 

-        Sillamäe sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 02.11.2005 nr 134)

-        Sadamarajatise turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja sadamarajatise turvalisuse tunnistuse vorm (MKM 09.11.2005 nr135)

-        Volitatud klassifikatsiooniühingutele esitatavad nõuded (MKM 09.11.2005 nr 136

-        «Loode-Euroopa ja Läänemere määratud sadamatesse, sadamatest või sadamate vahel plaanilisi rahvusvahelisi regulaarreise tegevate ro-ro reisilaevade eripüstuvusnõuete kokkuleppega» ühinemine (VV 24.11.2005 k nr 746)

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm» muutmine (MKM 25.11.2005 nr 145)

-        1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll (RTL II 2005, 30, 100)

-        Meresõidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine (VA 24.11.2005 nr 210-OP)

-        Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid (MKM 09.01.2006 nr 3)

-        Vasknarva sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 31.01.2006 nr 10)

-        Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm (MKM 31.01.2006 nr 11)

-        Täiendõppekursused ja pädevuse hindamine (VA 01.02.2006 ringkiri nr 5-1-20/291)

-        Majandus-ja kommunikatsiooniministri 23. detsembri 2003. a määruse nr 265 «Jäämurdetööde kord» muutmine (MKM 13.02.2006 nr 18)

-        Täiendõppekursused punkrilaevadel töötamiseks ja tunnistuste kehtivus (VA 28.02.2006 ringkiri nr 5-3-13/516)

-        Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks ro-ro laevadega Läänemerel

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused      

-        Eesti laevaregistrite 2005. a aruanne

-        2005. a laevakontrolli kokkuvõte

-        Laevaõnnetused

-        Merendusterminoloogia

-        IMO 24. Assambleel vastuvõetud resolutsioonid

-        IMO teated

-        Eesti Mereakadeemia täienduskursused meremeestele 2006. a esimesel poolaastal 

-        Teade

-     Õiend 

 

 Veeteede Ameti Teataja 2006; nr 2

 

 -        Loode-Euroopa ja Läänemere määratud sadamatesse, sadamatest või sadamate vahel plaanilisi rahvusvahelisi regulaarreise tegevate ro-ro reisilaevade eripüstuvusnõuete kokkulepe

-        Juhend vajaliku kütuseproovi võtmiseks MARPOL 73/78 VI lisa nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks (VA 22.03.2006 ringkiri nr 5-1-17/751)

-        Jeti registreerimise eeskiri (MKM 27.03.2006 määrus nr 31)

-        Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm (MKM 25.04.2006 nr 40) 

-        Raadioside efektiivne kasutamine (SA 15.05.2006 kiri nr S.6-506/1831-1) 

-        Laeva tulekaitseplaanis kasutatavad leppemärgid (VA 09.06.2006 ringkiri nr 5-1-15/1695)

-        Navigatsioonimärgistuse kaugseiresüsteem – mis see on ja milleks?

-        Rahvusvaheline Meremärkide ja Tuletornide Administratsioonide Liit (IALA) 

-        Ülemaailmne hüdrograafiapäev 

-        2006. a registreeritud laevaõnnetused 

-        Laevade kinnipidamine 

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused 

-        IMO teated 

-        Teade 

-        Selgitus 

-        Eesti Mereakadeemia täienduskursused meremeestele 2006. a teisel poolaastal 

 

Veeteede Ameti Teataja 2006; nr 3

-        Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus (koos konventsiooniga)

-        Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel (VV 23.07.2002 määrus nr 237 koos täiendustega) 

-        Väikelaevade kasutamise nõuded (MKM 03.08.2006 määrus nr 75) 

-        Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri (MKM 09.08.2006 määrus nr 76) 

-        Avariiraadiopoide kasutamine (VA 04.07.2006 ringkiri nr 5-1-18/1965

-        Vanemmehaanikute diplomite väljastamine (VA 06.09. 2006. a ringkiri nr 5-3-13/2590)

-        Toila sadamapassi kinnitamine (MKM 06.09.2006 määrus nr 78) 

-        Lehtma sadamapassi muutmine (MKM 19.09.2006 määrus nr 79

-        Lootsimise kord ning lootsi laevalemineku ja laevalt mahatuleku kohad (MKM 28.11.2002 määrus nr 15 koos täiendustega) 

-        Ohutu mehitatuse tunnistuse vorm (MKM 20.01.2003. a määrus nr 10 koos täiendustega) 

-        Laevaõnnetused 

-        Laevade kinnipidamine 

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused 

-        Läänemere maade memorandumi konverents 

-        IMO teated 

-        IMO õigusaktide jõustumine

 

Veeteede Ameti Teataja 2006; nr 4 

-        Jäämurdetööde korraldamine 2006/2007 (VA 06.12.2006. a kk nr 346-OP) 

-        Lasti fumigeerimisjääkide1 vastuvõtt sadamas (VA 15.12.2006 ringkiri nr 5-1-17/3607) 

-        2006. aasta laevakontrolli kokkuvõte 

-        Laevaõnnetused           

-        Laevade kinnipidamine 

-        Eesti laevaregistrite 2006. a aruanne 

-        Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks ro-ro laevadega Läänemerel 

-        MARPOL lisa II muudatuste jõustumine 1. jaanuarist 2007 

-        Merendusterminoloogia 

-        Rahvusvaheline Mereõiguse Kohus – abimees kinnipeetud laeva ja laevapere vabastamisel 

-        Uuendatud Läänemere maade talvise navigatsiooni veebileht 

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused 

-        Koodeksid, soovitused, juhendid ja teised meresõiduohutusega seotud mittekohustuslikud IMO õigusaktid 

-        IMO teated 

-        Vigade parandus 

-        Veeteede Ameti Teataja tellimine

-        Kursused