Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Veeteede Ameti Teataja  »  2007


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Veeteede Ameti Teataja 2007; nr 1 

 

 

-        «Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokolli» ja «Mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli» heakskiitmine ning volituse andmine (VV 25.01.2007 korraldus nr 44)

-         Meresõidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine (VA 26.01.2007 kk nr 16-OP) 

-        Reederi ja tema laeva meresõiduohutuse alase auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid (MKM 09.01.2006 määrus nr 6 koos täiendustega)

-        Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 «Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord» muutmine (VV 08.02.2007 määrus nr 38)

-        Meremehe teenistusraamatu vormi, tehnilise kirjelduse ja teenistusraamatusse kantavate andmete loetelu kehtestamine (VV 22.02.2007 määrus nr 54)

-        Meresõidutunnistuse vormi, tehnilise kirjelduse ja tunnistusse kantavate andmete loetelu kehtestamine (VV 22.02.2007 määrus nr 55)

-        Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seadus

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. novembri 2005. a määruse nr 135 «Sadamarajatise turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja sadamarajatise turvalisuse tunnistuse vorm» muutmine (MKM 04.04.2007 määrus nr 23)

-        Laevaõnnetused          

-        Merendusterminoloogia

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused

-        Laevade kinnipidamine

-        IMO teated

-        Ilmus rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri 

 

Veeteede Ameti Teataja 2007; nr 2 

 

-    Saaremaa sadama sadamapassi  kinnitamine (MKM 27.03.2007 määrus nr 21) 

-        Logiraamatu ja masinapäevaraamatu pidamise kord ning raadiopäevaraamatu vorm ja pidamise kord (MKM 10.03.2003 määrus nr 43 koos täiendustega) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. märtsi 2003. a määruse nr 43 «Logiraamatu ja masinapäevaraamatu pidamise kord ning raadiopäevaraamatu vorm ja pidamise kord» muutmine (MKM 11.05.2007 määrus nr 33

-        Nõuded väikelaeva varustusele, väikelaeva tehnilise ülevaatuse kord ja kontrollakti vormid väikelaeva registreerimiseks ning väikelaeva või jeti pisteliseks kontrollimiseks (MKM 28.05.2007 määrus nr 37)

-        «1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni muudatuste» heakskiitmine (VV 31.05.2007 korraldus nr 286) 

-        «1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokolli lisa muudatuste» heakskiitmine (VV 31.05.2007 korraldus nr 287) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2006. a määruse nr 40 «Laeva turvalisuse ülevaatuse läbiviimise kord ja laeva turvalisuse tunnistuse vorm» muutmine (MKM 06.06.2007 määrus nr 44) 

-        Alexey Panasovi väiksema kui 500 kogumahutavusega laeva kapteni meresõidutunnistuse kinnituslehe peatamine (VA 26.06.2007 kk 173-OP) 

-        Laevade kinnipidamine 

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused 

-        Euroopa mereõnnetuste juurdlejate foorum 

-        Paris MOU 40. konverents 

-        Laevaõnnetuste juurdlejate töögrupi koosolek 

-        Seminar «MARE BALTICUM – MARE EUROPAEUM» 

-        Kohtumine Soome laevaõnnetuste juurdlejatega 

-        Veeteede Amet sai uued töölaevad 

-        Eesti pääses Paris MOU valgesse nimekirja 

-        Sadamate teabetund Veeteede Ametis 

-        IMO teated 

-        Kursused 

 

 Veeteede Ameti Teataja 2007; nr 3

 

-        Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimise eeskiri (MKM 09.08.2006 määrus nr 76 koos muudatustega) 

-        Jeti registreerimise eeskiri (MKM 27.03.2006 määrus nr 31 koos muudatustega

-        Hooajaliselt rahvusvahelisi reise sooritavate laevade vastavus mereturvalisuse nõuetele (VA 19.07.2007 ringkiri nr 5-1-29/2179 reederitele) 

-        Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2003. a määruse nr 266 «Välisriigi lippu kandvate laevade kontrollimise ja kinnipidamise kord ning laevakontrolli akti ja kinnipidamise akti vormid» muutmine (MKM 26.07.2007 määrus nr 64)

-        Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 361 «Isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad» muutmine (VV 02.08.2007 määrus nr 201)

-        «Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse mere- ja lennuotsingute ning -pääste koostöökokkuleppe» eelnõu heakskiitmine ja volituse andmine (VV 30.08.2007 korraldus nr 398)

-        Laevapileti ja ajutise liputunnistuse vorm (MKM 07.09.2007 määrus nr 74)

-        Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokoll ning mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli ratifitseerimise seadus

-        Tinaorgaanilisi ühendeid sisaldava laevakere pinde kasutamise keeld (VA 22.10.2007 ringkiri nr 5-1-17/3025 laevaomanikele, kaptenitele, laevaagentidele ja sadamatele)

-        Lootside kvalifikatsioonikomisjoni moodustamine (VA 30.11.2007 kk nr 312-OP)

-        Vastastikuse mõistmise memorandum pakitud ohtlike kaupade veoks Läänemerel

-        Laevakontrolli tähelepanu ISM koodeksi jälgimisel 

-        Laevaõnnetused

-        Soome kaubalaeva Celia ja purjejahi Vikan Suurupi liikluseraldusskeemil toimunud kokkupõrke juurdluskokkuvõte

-        Laevade kinnipidamine

-        Side-, otsingute- ja päästeküsimustega (COMSAR) tegeleva Läänemere/Barentsi mere regionaalse töögrupi 17. konverents (BBRC/COMSAR-17)

-        EMSA seminar «Kogemuste vahetamine illegaalsete heidetega võitlemisel ja tõendite kogumisel»

-        Rahvusvaheline mereharidust käsitlev konverents Peterburis

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused

-        IMO teated

-        Kursused

-        Veeteede Amet pakub tööd

 

Veeteede Ameti Teataja 2007; nr 4

 

-        Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seadus (vastu võetud 24.10.2007)

-        Kurkse sadama sadamapassi kinnitamine (MKM 20.11.2007 määrus nr 85)

-        Jäämurdetööde kord (MKM 23.12.2003 määrus nr 265 koos muudatustega)

-        Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm (MKM 31.01.2006 määrus nr 11 koos muudatustega)

-        Meresõidudiplomite ja -tunnistuste kehtetuks tunnistamine (VA 07.01.2008 kk nr 03-OP)

-        Leppemärgi «IMIKU PÄÄSTEVEST» kehtestamine (VA 18.01.2008 ringkiri nr 5-1-29/161)

-        Teade laevaomanikele ja kaptenitele

-        1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni 1988. aasta protokolli B-lisa muudatused

-        Laevaõnnetused

-        2007. aasta laevakontrolli kokkuvõte

-        AFS konventsioon

-        Eesti laevaregistrite 2007. a aruanne

-        Ülevaade konverentsist «MARITIME OUTLOOK 2007»

-        Veeteede Amet sõlmis mitmeotstarbelise jäämurdja projekteerimise lepingu 

-        IMO liikmesriikide vabatahtlik auditeerimissüsteem

-        Veeteede Ameti väljastatud tunnustamisotsused 

-        IMO Assamblee 25. istungjärgul vastu võetud resolutsioonid

-        IMO teated

-        Teated