Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing Dokumendiregister Teabenõue Riigilõivud Täitmata ametikohad
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Merekeskkonna kaitse  »  AFS


 

LOE LÄHEMALT

  

NUTIMERI
(testversioon)

Maa- ja merekaardi rakendus
 
 

Baltice.org

 


            Veeteede Amet omab
sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi
  Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon

 
 
1) Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvaheline konventsioon (AFS-konventsioon) võeti vastu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organisation – edaspidi IMO) egiidi all peetud diplomaatilisel konverentsil (edaspidi AFS-konverents) 5. oktoobril 2001. a. AFS-konventsiooni eesmärgiks on kaitsta merekeskkonda ja inimese tervist laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide (edaspidi AFS) kahjuliku mõju eest, keelates järk-järgult AFS kahjulike tinaorgaaniliste ühendite kasutamise biotsiididena ning kehtestades mehhanismi muude kahjulike ainete võimaliku kasutamise reguleerimiseks tulevikus. AFS-konventsioon on raamkonventsioon, mis võimaldab AFS keelamist selgesti kindlaksmääratud korra kohaselt, võttes arvesse Rio de Janeiro keskkonna- ja arengudeklaratsioonis (1992) väljendatud ettevaatuspõhimõtet. 
 
 
AFS konventsioon jõustus rahvusvaheliselt 17. septembril 2008. a
Eesti Vabariik ühines AFS-konventsiooniga ratifitseerimisseaduse vastuvõtmisega 3.detsembril 2008 .
Eesti jaoks jõustus AFS konventsioon 23. aprillil 2009.
 
2) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (edaspidi “euromäärus”) (EÜ) NR 782/2003, 14. aprillist 2003, “Tinaorgaaniliste ühendite keelamise kohta laevadel”
Euromäärus keelas laevakere TBT (tributüültina)pinde kasutamise kogu ühenduses ja seda ümbritsevates merepiirkondades lõplikult 1. jaanuarist 2008.
 

 3) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17 oktoobri 2011 määrus " Laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise tunnistuse taotlemise, väljaandmise ja kehtetuks tunnistamise kord"

 
 AFS konventsiooniga ühinenud riigi lipu all sõitvatel laevadel kogumahutavusega 400 ja rohkem peab olema “AFS tunnistus” (International Anti-Fouling System Certificate) koos selle juurde kuuluva ülevaatuse protokolli (Record of Anti-Fouling Systems) ning vajadusel kinnituslehega (Endorsement of the Records). Nõue ei laiene statsionaarsetele ja ujuvplatvormidele. Tunnistuse väljastab ülevaatuse alusel klassiühing.
 
AFS konventsiooni osalisriigist ostetud laevale tuleb 3 kuu jooksul taotleda uus AFS tunnistus. Selleks esitada koopiad eelnevatest tunnistustest ja võimalusel ülevaatuste protokollid, mille alusel võib väljastada uue tunnistuse.
Laevadel kogumahutavusega alla 400, kuid pikkusega 24 meetrit või rohkem, peab olema laevaomaniku või tema poolt volitatud isiku koostatud ja allkirjastatud deklaratsioon veeorganismide tõrje süsteemi vastavusest euromääruse nõuetele. (Declaration on anti-fouling system for ships of 24 metres or more in length, but less than 400 gross tonnage).Deklaratsiooni juures peavad olema värvi iseloomustavad dokumendid. Nõue ei laiene statsionaarsetele ja ujuvplatvormidele
 
 
(AFS konventsioon nõuab nimetatud deklaratsiooni olemasolu vaid rahvusvahelisi reise tegevatelt laevadelt, Euroopa Liit aga kõigilt laevadelt sõltumata reisi tüübist)
 
 
Nii Euromäärust, AFS-konventsiooni kui ka MKM määrust ei kohaldata:
 
· sõjalaevadele
· riigi haldusülesandeid täitvatele laevadele
 
Infot laevavärvide biotsiitsete toimeinete ja kasutamise kohta saab Terviseametist.
 
AFS-konventsiooni artiklis 11 nimetatud järelevalve toiminguid sadamasse saabuvatel ja sadamast lahkuvatel laevadel ning territoriaalmeres asuvatesse terminalidesse saabuvatel ja nendest lahkuvatel laevadel teostab Veeteede Amet. Laevadel teostatakse järelevalvet kooskõlas sadamariigi kontrolli reguleerivate õigusaktidega