Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Merekeskkonna kaitse  »  Punkritõendi taotlemise juhend


 

LOE LÄHEMALT

 

Maa- ja merekaardi rakendus

 

Baltice.org

 Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise olemasolu kinnitav tõend (edaspidi kinnitav tõend) väljastatakse punkrikütusereostusest põhjustatud kahju tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidi punkrikütuse konventsioon) ühinemise seaduse (RTII 2006, 14, 38) § 3 lõike 2 kohaselt kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuli 2008. a määruse nr 69 alusel1 (RTL 2008, 65, 930). 

Punkrikütuse konventsiooni artikli 3 lõike 1 kohaselt vastutab reeder reostuskahju eest, mille põhjustab laeval olev või laevalt pärinev punkrikütus (laeva punkrikütusena käsitletakse kõiki laevakütuseid, nii kerg- kui ka raskekütuseid ja nende jääke ning määrdeõlisid, mis on vajalikud laeva normaalseks ekspluateerimiseks). 

Vastutuskindlustus või mõni muu tagatis peab katma registreeritud reederi vastutuse reostuskahju eest täies ulatuses, kuid reeder võib piirata oma vastutust ulatuses, mis on määratud merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. a konventsiooniga koos muudatustega (edaspidi merinõuete konventsioon, RTII, 2002, 20, 88). Kindlustussumma piirmäär on määratud laeva kogumahutavusega vastavalt merinõuete konventsiooni artikli 6 lõikes 1(b) sätestatule. 

NB! Alates 2015 aasta 8 juunist jõustus merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. a konventsiooni muutmise 1996. aasta protokoll.

Taotlus esitatakse Veeteede Ametile koos järgmise teabega:

1) laeva nimi,

2) tunnusnumber või kutsung,

3) laeva IMO number,

4) kogumahutavus,

5) kodusadam,

6) reederi nimi ja aadress,

7) kindlustusleping või tõend muu rahalise tagatise kohta (nt pangagarantii, kindlustustagatis "Blue Card")1

8) tõendi taotlemisel konventsiooniga mitteühinenud riigi lipu all sõitvale laevale esitatakse laeva mõõtekiri ning eeldatav Eesti sadama(te)sse saabumise aeg e. ETA notification.
 

TUNNISTUSE TAOTLEMISE VORM

Täidetud tunnistuse vormi on võimalik:

1) salvestada pdf-formaadis arvutisse;

2) allkirjastada digitaalselt;

3) saata koos vajaliku elektroonilise dokumentatsiooniga (kindlustusleping või tõend rahalise tagatise kohta) aadressile mot@vta.ee või ljo@vta.ee

Samuti on võimalik täidetud vorm printida paberkandjale, allkirjastada ning koos vajaliku dokumentatsiooniga tuua (või saata faksiga) Veeteede Ameti sekretärile aadressil:

Lume 9, 10416 Tallinn
tuba 301
E - N kell 8.00 - 12; 13 - 17
R kell 8.00 - 12; 13 - 16
faks: +372 620 5706
e-post: ljo@vta.ee
 

Veeteede Amet väljastab kinnitava tõendi või teeb otsuse kinnitava tõendi väljastamisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul, arvestades taotluse vastuvõtmisest. Taotluse vastuvõtmise ajaks on tööpäev, millal taotlus koos kogu vajaliku teabega saabus Veeteede Ametisse. Kinnitav tõend väljastatakse tähtajaks, mis ei ületa kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise kehtivusaega.

Veeteede Amet võib keelduda kinnitava tõendi väljastamisest, kui:
1) reeder ei esita kindlustuslepingut, pangagarantiid või kindlustustagatist (Blue Card), mis vastab punkrikütuse konventsiooni nõuetele ning võimaldab hüvitada punkrikütuse lekkimisest või heitest põhjustatud kahju või
2) esitatava tagatise suurus on väiksem punkrikütuse konventsiooni artikli 7 lõikega 1 sätestatud määrast (merinõuete konventsiooni 1976 aasta protokoll koos muudatustega,  artikkel 6 lõige 1(b)),
3) laev sõidab konventsiooni osalisriigi lipu all. 

Kinnitava tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõiv vastavalt Riigilõivuseaduse § 189 ja § 191.

Riigilõivu rekvisiidid teavitatakse taotluse aktsepteerimisel e-kirja teel
 

Kinnitava tõendi väljastab ohtliku lasti talitus (tuba 209) allkirja vastu.

NB! Kinnitava tõendi kättesaamisel tuleb esitada kindlustuslepingu või muu tagatise olemasolu tõestava tõendi originaal või elektrooniliselt digiallkirjastatud tõend kindlustustagatise kohta.

Kinnitava tõendi saamiseks vajaliku taotluse koos vajaliku teabega võib saata postiga, faksiga, elektronpostiga (digiallkirjastatud .ddoc formaadis) või tuua Veeteede Ameti sekretärile aadressil:

Lume 9, 10416 Tallinn
tuba 301
E - N kell 8.00 - 12; 13 - 17
R kell 8.00 - 12; 13 - 16
tel +372 620 5700

faks: +372 620 5706
e-post: ljo@vta.ee 


1Laevaomanike vastastikuse vastutuse kindlustusklubid (P&I Club), mis moodustavad rahvusvahelise klubide grupi (International Group of P&I Clubs), leppisid käesoleva aasta alguses kokku, et hõlbustamaks riikidel tunnistustuste väljastamist, annavad gruppi kuuluvad kindlustusklubid välja ühtlustatud vormis nn siniseid kaarte (Blue cards), mis tõendavad, et vastavad riskid on kindlustusklubi poolt kaetud. 

 Eesti seadusandlikud aktid:
1) punkrikütusereostusest põhjustatud kahju tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1041624;
2) majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuli 2008. a määrus nr 69: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13007022 ;
3) merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni ratifitseerimise seadus: http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=178462;
4) merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni muutmise 1996. aasta protokoll: https://www.riigiteataja.ee/akt/231012011006
 

Rahvusvaheline seadusandlus:
1) Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976: http://www.admiraltylawguide.com/conven/limitation1976.html;
2) International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001: http://www.ukpandi.com/ukpandi/infopool.nsf/HTML/BunkersConventionft