Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Küsimused ja vastused  »  Muu teema  »  IMO, EL direktiivi vm nõue


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Küsimused ja vastused: Muu teema

Ellen Kaasik
01.06.2006
IMO, EL direktiivi vm nõue
Tere,
palun Teid saata link või viidata IMO vms nõude kohta väävlisisalduse piirangust laevadele (sh Läänemerel).
Ette tänades,
Ellen Kaasik
Jaak Arro
05.06.2006
Re: IMO, EL direktiivi vm nõue
Väljaandja: Välisministeerium
Akti või dokumendi liik: teadaanne
Teksti liik: algtekst
Avaldamismärge: RTII, 06.12.2005, 30, - -

VÄLISMINISTEERIUMI TEADAANNE

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll (Protocol of 1997 to amend the International Convetnion for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating tehereto - RT II 2005, 30, 100; ühinetud Vabariigi Valitsuse 2005. aasta 26. mai korraldusega nr 303 - RTL 2005, 58, 845), mis on koostatud 26. septembril 1997. aastal Londonis, jõustus Eesti Vabariigi suhtes 18. oktoobril 2005. a.

Alus: IMO teade.

Välisminister Urmas PAET

Väljaandja: Vabariigi Valitsus
Akti või dokumendi liik: välisleping
Teksti liik: algtekst
Jõustumise kpv: 18.10.2005
Avaldamismärge: RTII, 06.12.2005, 30, 100

1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni muutmise 1997. aasta protokoll

Protokolliosalised,
kes on 1973. aasta rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni 1978. aasta protokolli osalised;

tunnistades vajadust vältida ja kontrollida laevade põhjustatavat õhusaastet;

meenutades Rio keskkonna- ja arengudeklaratsiooni 15. põhimõtet, mis kutsub rakendama ettevaatusprintsiipi;

arvestades, et parim võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on sõlmida 1997. aasta protokoll, millega muudetakse 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvahelist laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Muudetav dokument

Dokument, mida protokolliga muudetakse, on 1978. aasta protokolliga muudetud 1973. aasta rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon (edaspidi konventsioon).

Artikkel 2. VI lisa lisamine konventsioonile

Lisatakse VI lisa pealkirjaga “Laevade põhjustatava õhusaaste vältimise reeglid”, mille tekst on esitatud käesoleva protokolli lisas.

Artikkel 3. Üldkohustused

1. Protokolliosalised loevad ja tõlgendavad konventsiooni ja protokolli koos ühe dokumendina.

2. Viidet protokollile käsitatakse ühtlasi viitena selle lisale.

Artikkel 4. Muutmiskord

Kohaldades konventsiooni artiklit 16 VI lisa ja selle liidetemuudatuse suhtes, tähendab konventsiooniosaline nimetatud lisaga seotud konventsiooniosalist.

Lisa
VI LISA LISAMINE 1978. AASTA PROTOKOLLIGA MUUDETUD 1973. AASTA RAHVUSVAHELISE LAEVADE PÕHJUSTATAVA MEREREOSTUSE VÄLTIMISE KONVENTSIOONILE

V lisa järele lisatakse uus, VI lisa.

VI lisa

LAEVADE PÕHJUSTATAVA ÕHUSAASTE VÄLTIMISE REEGLID

I peatükk
ÜLDSÄTTED

Reegel 1. Kohaldamine

Kui käesoleva lisa reeglites 3, 5, 6, 13, 15, 18 ja 19 ei ole selgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse lisa nõudeid kõikidele laevadele.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reegel 14. Vääveloksiidid (SOx)

Üldnõuded

1) Laeval kasutatava kütuse väävlisisaldus ei tohi ületada 4, 5 massiprotsenti.

2) Laevadel kasutamiseks mõeldud raskekütuse ülemaailmset keskmist väävlisisaldust jälgitakse, arvestades organisatsiooni väljatöötatavaid suuniseid.

Nõuded vääveloksiidide heite seirealadel

3) Käesolevat reeglit kohaldades kuuluvad vääveloksiidide heite
seirealade hulka:
a) Läänemere ala, nagu on määratletud I lisa reegli 10 lõike 1 punktis b;
b) muu mereala, kaasa arvatud sadamad, mille organisatsioon nimetab käesoleva lisa III liites sisalduvate ja laevade põhjustatava õhusaaste vältimiseks mõeldud vääveloksiidide heite seirealade määramise kriteeriumide ja korra kohaselt.

4) Kui laev viibib vääveloksiidide heite seirealas, peab vähemalt üks järgmistest tingimustest olema täidetud:
a) vääveloksiidide heite seirealas viibiva laeva kasutatava kütuse väävlisisaldus ei tohi olla kõrgem kui 1, 5 massiprotsenti;
b) laevale on paigaldatud heitgaasi puhastussüsteem, mille administratsioon on organisatsiooni väljatöötatavaid juhiseid arvestades heaks kiitnud, et vähendada laeva, sealhulgas pea- ja abijõuseadmete mootorite vääveloksiidide koguheide kuni 6, 0 g SOx/kW tunnis, mida väljendatakse vääveldioksiidiheite kaalutud koguarvuna. Selliste seadmete kasutamisest tekkivaid jäätmevooge on keelatud heita suletud sadamasse, sadamasse ja jõesuudmesse, välja arvatud juhul, kui laeval on põhjalikult dokumenteeritud tõendid selle kohta, et sadamariigi ametivõimude poolt organisatsioonile edastatud kriteeriumide kohaselt ei kahjusta need jäätmevood selliste suletud sadamate, sadamate ja jõesuudmete ökosüsteemi.
Organisatsioon edastab kriteeriumid teistele konventsiooniosalistele;
c) vääveloksiidide heidete piiramiseks kasutatakse muud kontrollitavat ja rakendatavat tehnoloogilist meetodit, et vähendada vääveloksiidide heiteid punktis b kirjeldatud tasemeni. Need meetodid kiidab heaks administratsioon, võttes arvesse organisatsiooni väljatöötatavaid suuniseid.

5) Kütuse tarnija dokumenteerib käesoleva reegli lõikes 1 ja lõike 4 punktis a nimetatud kütuse väävlisisalduse lisa reeglis 18 sätestatud nõuete kohaselt.

6) Kui laev kasutab käesoleva reegli lõike 4 punkti a nõuetele vastavuse tagamiseks erinevaid kütuseid, tuleb varuda piisavalt aega selleks, et enne vääveloksiidide heite seirealasse sisenemist kütuse kulusüsteem täiesti tühjaks loputada küttest, mille väävlisisaldus on kõrgem kui 1, 5 massiprotsenti. Iga õlivahetuse järel tuleb administratsiooni ettenähtud viisil märkida logiraamatusse madala (1, 5% või alla selle) väävlisisaldusega kütuse maht kõikides paakides, samuti kuupäev, kellaaeg ja laeva asukoht sel ajal.

7) Esimese 12 kuu jooksul pärast käesoleva protokolli jõustumist või protokolli sellise muudatuse jõustumist, millega määratakse käesoleva reegli lõike 3 punkti b kohaselt teatav vääveloksiidide heite seireala, on laevad, mis sisenevad käesoleva reegli lõike 3 punktis a nimetatud või käesoleva reegli lõike 3 punkti b kohaselt määratletud vääveloksiidide heidete seirealasse, vabastatud käesoleva reegli lõigete 4 ja 6 nõuete täitmisest ning käesoleva reegli lõike 5 nõuete täitmisest sel määral, kui need on seotud käesoleva reegli lõike 4 punktiga a.

Uus postitus

*
*
Sisesta tekst pildil