Rubriigid Struktuur ja kontaktandmed Dokumendiotsing kuni 2017. aastani Dokumendiregister Riigilõivud Tööpakkumised
 Asud siin  »  Rubriigid  »  Hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus  »  Liitumine Veeteede Ameti navigatsioonimärgistuse kaugseirega


 

LOE LÄHEMALT

 

 

Maa- ja merekaardi rakendus

Baltice.org

 Tänu tehniliste võimaluste avardumisele ning töökindlusele esitatavate nõuete karmistumisele on viimaste aastakümnete jooksul navigatsioonituled automatiseeritud ning navigatsioonimärkide seisukorra jälgimiseks kasutusele võetud kaugseiresüsteemid.

Käesolevaks ajaks on peaaegu kõik üldkasutatavate veeteede tuletornid, -paagid ja -poid automatiseeritud ning viidud ühtsesse riigi poolt hallatavasse kaugseiresüsteemi. Viimane võimaldab Veeteede Ameti teabe- ja hoolduskeskustel saada usaldusväärset informatsiooni navigatsioonitulede funktsioneerimise, avariide ja muude navigatsioonitulede seisukorda kajastavate tehniliste näitajate kohta. Ujuvmärgistuse puhul lisandub sellele veel teave märgi tegeliku asukoha kohta. Kaugseiresüsteemi rakendamine on oluliselt tõhustanud usaldusväärse teabe saamist ning levitamist reaalsete navigatsioonitingimuste kohta Eesti vetes, vähendanud riskiohtu nii liikluses osalejatele kui ka keskkonnale.

Paraku ei jõua sageli operatiivne informatsioon sadamate valduses olevate navigatsioonimärkide seisukorra kohta õigeaegselt ametlikku navigatsiooniteabesse. Üheks oluliseks teguriks siinjuures on olnud asjaolu, et sadamate ja nende sissesõiduteede navigatsioonimärgid ei ole varustatud kaasaegse aparatuuriga või ei ole ühildatud Veeteede Ameti poolt hallatava kaugseiresüsteemiga. Vastavalt kehtivale seadusandlusele (majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. detsembri 2002. a määrus nr 18) on riiklikus andmekogus asuva märgi valdaja kohustatud olemasoleva navigatsioonimärgi rekonstrueerimisel või uue märgi rajamisel/paigaldamisel tagama võimaluse navigatsioonitule oleku ja ujuvmärgi asukohaandmete ülekandeks sobivas formaadis Veeteede Ameti kaugseiresüsteemi. See on vajalik operatiivse navigatsiooniteabe koostamisel ning ohutu laevaliikluse korraldamisel (VTS).

Lingilt (Loe edasi) avanevates lisades (lisa 1, lisa 1.1-1.3) on kirjeldatud, mida on vaja teha selleks, et liituda Veeteede Ameti navigatsioonimärgistuse kaugseiresüsteemiga. Loodame, et navigatsioonimärkide valdajad, kes ei ole senini veel liitunud riikliku kaugseiresüsteemiga, mõistavad ühinemise olulisust laevaliikluse turvalisuse tõhustamisel ja teevad seda juba lähitulevikus. See on vajalik navigatsioonitingimuste kaasaja ohutusnõuetega vastavusse viimiseks meie veeteedel ja sadamates ning Eesti kui mereriigi ja tema sadamate prestiiži tõstmiseks rahvusvahelises ulatuses. 

Loe edasi